Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής 2ου ΓΕΛ Ηγ/τσας στην Αθήνα

Ε' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 2017-2018

Αξιολόγηση Προσφορών 5ήμερης 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Προκήρυξη 5ήμερης εκδρομής 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Αξιολόγηση Προσφορών 5ήμερης εκδρομής 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Επιλογή τομεαρχών του 1ου ΕΚ Ηγουμενίτσας

Προκήρυξη 5ήμερης εκδρομής 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΓΙΑ ΤΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017, μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους ή από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή από εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, στη Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, Ευροίας 1, 1ος όροφος. τηλ.: 2665360284.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΣ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(στα Πλαίσια της Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων)

Σήμερα 10 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.15΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ? τάξη του σχολείου στην Αθήνα:

  1. Κοντός Δημήτριος,  Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Φασούλα Ευανθία, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  3. Ζορκάδης Δημήτριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.
  4. Κώστα Νεφέλη , Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ1, του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.
  5. Ντάγκας Ηρακλής, Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ2, του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη δύο  (2) σφραγισμένες προσφορέςαπό τα παρακάτω πρακτορεία  ταξιδί ων [Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

  1. NIKOLAOU TOURS

ILLISSOS HOTEL,  τιμήκατάμαθητή  78,90 ?

  1. KOTSIS TRAVEL

 

PRESIDENT, τιμή κατά μαθητή  99 ?

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις τρεις (3) προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης, καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των αντίστοιχων ξενοδοχείων

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου  στο πρακτορείο NIKOLAOUTOURSκαι να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος ? Πρόεδρος                                                                                   

Φασούλα Ευανθία - Μέλος

Ζορκάδης Δημήτριος - Μέλος

Κώστα Νεφέλη ? Μέλος

Ντάγκας Ηρακλής - Μέλος

Υποκατηγορίες