Διευθυντής ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Κοτσίνας Κ. Γεώργιος,
MSc, Φυσικός
Τηλ:26650 24562

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τηλ.: 2665023777
Βιρβίλης Κωνσταντίνος ΠΕ11,  Κιτσάτης Κωνσταντίνος ΠΕ11, Παπαδόπουλος Δημήτριος ΠΕ88.01, Ριγανάς Κωνσταντίνος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων


Αρμοδιότητες:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου, αρχείου και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων  που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων

ζ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία)

 

 

Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Τηλ.: 2665028846

Βρύση Ευθαλία ΠΕ05, Δούκα Δέσποινα ΠΕ Πληροφορικής, Θεοχάρης Νικόλαος ΠΕ Πληροφορικής , Καυκά Αγγελική ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

Αρμοδιότητες:

α) τη χορήγηση Μ.Κ.

β) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας

δ) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών

ε) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών

η) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,

θ) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα,

ι) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,

ια) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014

 

 

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ.: 2665024843

Γρηγορίου Σπυρίδωνας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, Σακαρέλη Ελπινίκη ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού

 

Αρμοδιότητες:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών 

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών

 δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

ζ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές

ι) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ια) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης

ιβ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ

ιγ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

 

 

 

Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τηλ: 2665029159, 2665029461,

Διαμαντής Σταύρος ΠΕ86, Μητσέλος Σπυρίδων ΠΕ02, Τρίχα Καλλιόπη ΠΕ81

 

Αρμοδιότητες:

α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης

β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,

δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,

ε) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,

ζ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,

η) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων

 

 

 

Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλ.: 2665028847

Χαντάρα Δήμητρα ΠΕ02

 

Αρμοδιότητες:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών

 β) ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας

γ) θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα

ε) θέματα ειδικής αγωγής

στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας

ζ) την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες

θ) ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

ιβ) θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών

ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),

ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

ιγ) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

 

 

 

Ε.Κ.Φ.Ε

Νούσης Βασίλειος ΠΕ04.01

 

Αρμοδιότητες:

Έρευνα και η τεχνική και οργανωτική υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων καθώς και η παροχή συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της διεύθυνσης εκπαίδευσης τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει.

 

 

 

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Τηλ.: 2665029462

Αντωνάκης Θωμάς ΠΕ11

 

Αρμοδιότητες:

Υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

 

 

 

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τηλ.: 2665029462

Τζόκας Σπυρίδωνας ΠΕ86

 

Αρμοδιότητες:

Ενημέρωση των σχολείων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των σχετικών προγράμματα των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την καλύτερη εφαρμογή τους και ενημέρωση για την ποιότητά τους.

 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/pekesipeir/syntonistes/

 

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΨΘΨΑ46ΜΤΛΗ-ΖΘΧ.pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ_ΕΚΠΚΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΘΜΙΑΣ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.docx

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεταφοράς της ΔΔΕ Θεσπρωτίας σε νέα διεύθυνση  οι  μόνες τηλεφωνικές γραμμές  που λειτουργούν προσωρινά είναι οι εξής:

Διευθυντής ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Κοτσίνας Κ. Γεώργιος,
MSc, Φυσικός
Τηλ:26650 24562

Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Τηλ.: 2665028846

Βρύση Ευθαλία ΠΕ05, Δούκα Δέσποινα ΠΕ Πληροφορικής, Θεοχάρης Νικόλαος ΠΕ Πληροφορικής , Καυκά Αγγελική ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλ.: 2665028847

Ανδριώτης Νικόλαος ΠΕ02

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τηλ.: 2665024843
Βιρβίλης Κωνσταντίνος ΠΕ11,  Κιτσάτης Κωνσταντίνος ΠΕ11, Παπαδόπουλος Δημήτριος ΠΕ88.01, Ριγανάς Κωνσταντίνος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τηλ: 2665029159

Διαμαντής Σταύρος ΠΕ86, Μητσέλος Σπυρίδων ΠΕ02, Τρίχα Καλλιόπη ΠΕ81

 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας

Το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ’ αριθ. 14/31-08-2020 πράξη του και αφού έλαβε γνώση τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2021-2021 τους παρακάτω αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς όπως φαίνεται στους παρακάτω πινακες:

ΟΡΘΟ_2_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ 20-21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις για τοποθέτηση και συμπλήρωση ωραρίου των αναπληρωτών που προλήφθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας θα υποβληθούν από την Πέμπτη 27/08/2020 έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) με e-mail στο mΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) με fax στο 2665023777

Επισυνάπτεται πίνακας λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, ο οποίος ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αλλαγών που είναι πιθανό να προκύψουν:

  1. κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων/διαθέσεων/αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας
  2. λόγω μεταβολών στη λειτουργία των σχολικών μονάδων (εγγραφές/μεταγραφές μαθητών, άδειες εκπαιδευτικών κτλ)
  3. λόγω της επιλογής και τοποθέτησης των νέων  Διευθυντών στις σχολικές μονάδες από τις οποίες παραιτήθηκαν οι Διευθυντές τους λόγω συνταξιοδότησης.

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ και ΤΕ

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών για Παράλληλη Στήριξη

Δήλωση προτιμήσεων (doc)

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ: 

https://www.minedu.gov.gr/news/46019-17-08-20-anakoinopoiisi-sto-ortho-anamorfomeni-prokiryksi-plirosis-kenon-theseon-ekpaideftikon-sta-protypa-sxoleia-p-s-kai-ta-peiramatika-sxoleia-pei-s-kata-to-sxoliko-etos-2020-2021-me-apospaseis-diarkeias-enos-sxolikoy-etous

Ο σύνδεσμος όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να καταθέσουν την αίτησή τους και να δουν τον πίνακα των κενών είναι:

https://www.iep.edu.gr/services/apospasipps/

Μετά την έκδοση της 102027/ΓΔ5/30-07-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά», καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ να υποβάλουν αιτήσεις:

α) για τοποθέτηση λειτουργικά υπεραρίθμου και για συμπλήρωση ωραρίου,
β) για προσωρινή τοποθέτηση,
γ) για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ,
δ) για τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΔΕ,
ε) για διάθεση στη ΔΔΕ θΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

από Παρασκευή 07-08-2020 ως και Τετάρτη 12-08-2020 ώρα 12.00.

Καλούνται τα μέλη του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας σε συνεδρίαση, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 9 π.μ., με θέμα:
""

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 99231/Ε1/24-7-2020  (ΦΕΚ 26/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/27.7.2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4) ) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171), για ενημέρωσή σας.

ΓΔ5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_30-7_signed.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ.pdf

Υποκατηγορίες