Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 90-22/182) που εξοφλούνται μέσω της ΥΔΕ Θεσπρωτίας για τον μήνα Νοέμβριο 2015

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΘΕΝΤΑ

ΕΞΟΦΛΗΘΕ-ΝΤΑ

Ξ0288

Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

81.523,00

81.521,13

0,00

Ξ0511

Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΔΔΕ

800,00

0,00

0,00

Ξ0512

Αμοιβή για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες

2.500,00

2.229,55

2.229,55

Ξ0515

Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια - επιτροπές

25.357,22

25.357,22

25.357,22

Ξ0516

Υπερωριακή αποζημίωση Εκπ/κών

1.750,00

681,03

681,03

Ξ0561

Υπερωριακή αποζημίωση Εκπ/κών αποσπασμένους σε βουλευτές

7.250,00

4.275,57

4.275,57

Ξ0563

Αποζημίωση μη Χρήση Αδείας

2.500,00

1.133,49

1.133,49

Ξ0565

Αποζημίωση Υπαλλήλων που μετατάσονται σε προβλ.  περιοχές

1.500,00

1.467,35

1.467,35

Ξ0711

Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό

17.100,00

12.422,21

11.378,51

Ξ0718

Εξοδα μετακίνησεις μαθητών

2.375,00

2.142,60

2.142,60

Ξ0894

Δικαστικά Έξοδα

1.316,00

1.316,00

0,00

Ξ2224

Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές για αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων

1.000,00

0,00

0,00

Ξ2752

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπ/σης

900,00

900,00

900,00

Ξ5272

Δαπάνες Σχολικού Αθλητισμού

4.000,00

3.227,90

3.227,90

Ξ5274

Δαπάνες Σχολικών Εκδηλώσεων

500,00

0,00

0,00

Ξ9511

Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών

2.100,00

1.756,55

1.756,55

Ξ9711

Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό παρελθόντων οικονομικών ετών

4.500,00

2.722,12

2.722,12

Ξ9926

Δαπάνες εκπαίδευσης , πολιτισμού και αθλητισμού παρελθόντων οικονομικών ετών

500,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 

157.471,22

141.152,72

57.271,89

Pin It