Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2023-2024, καλεί α) εκπαιδευτικούς της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. και β) εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 29-03-2023 έως 11-04-2023

Εγκύκλιος_μετατάξεων_ΣΔΣΤΕ_2023

Pin It