Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αρ. 7938/05-07-2024 (ΑΔΑ:Ψ5Υ9ΟΞΛΔ-ΤΔΡ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό με θητεία τετραετούς διάρκειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 05/07/2024 έως 16/07/2024 και ώρα 14:00.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

Pin It