Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Πέρδικας στη Λευκάδα

Σήμερα, 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00 στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Πέρδικας, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για ημερήσια εκδρομή του σχολείου, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 18/06-03-2018 του Διευθυντή του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 244/15-03-2018), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠΔΒΜΘ/ΥΑ 129287/Γ2/ΦΕΚ 2796/Β/2.12.2011, άρθρο 14).  Παρόντες ήταν:

  • OΠρόεδρος της επιτροπής Οδυσσέας Ντάγκας, Διευθυντής
  • Oαρχηγός της εκδρομής Κος Σιόντης Κωνσταντίνος
  • H συνοδός της εκδρομής Κα Τσουκανέλη Μαριάνθη
  • H εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Κα Εμμανουέλλα Ντίντγιε
  • H Ντάγκα Δροσούλα, πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Γυμνασίου.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού αποσφράγισαν  τους πρωτοκολλημένους φακέλους προσφορών τους κατέταξαν κατά αύξουσα τιμή προσφοράς όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Αριθ. Πρωτ. Επωνυμία Ταξιδιωτικού γραφείου Τιμή ανά άτομο Συνολική τιμή
1 259/27-03-2018 Boutas Tours 50 500
2 260/27-03-2019 Kotsis Travel Services 59 590
3 258/27-03-2018 Bistioli Stefania 63 630
4 261/28-03-2018 Nikolaou Tours 65 650

Ελήφθησαν υπόψη όλες οι προσφορές.

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στον ποιοτικό έλεγχο της πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  Μετά από εξέταση της προσφοράς διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του τουριστικού γραφείου BoutasTours πληρούσε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου Πέρδικας στη Λευκάδα στις 19/04/2018 γι αυτό και επιλέχτηκε.

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ                                                          ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΝΤΙΝΤΓΙΕ

ΝΤΑΓΚΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ

Pin It