ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ? τάξη του σχολείου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

  1. Κοντός Δημήτριος,  Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Στάμου Δήμητρα, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  3. Τσιούρη Ευθυμία, εκπαιδευτικός, συνοδός .
  4. Κάλλος Δημήτριος, πρόεδρος του πενταμελούς συμβουλίου του τμήματος Γ1.
  5. Ντόκος Κωνσταντίνος, πρόεδρος του πενταμελούς συμβουλίου του τμήματος Γ2.

.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία  (1) σφραγισμένη προσφοράαπό το παρακάτω πρακτορείο  ταξιδίων [Η κατατεθειμένη προσφορά ήταν εμπρόθεσμη και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

  1. BOUTASTOURS (8ης Δεκεμβρίου 5α, Ηγουμενίτσα)

(Τιμή κατά μαθητή  4,41? και συνολικά  190 ?)

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά την μοναδική προσφορά του πρακτορείου και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου  στο πρακτορείο BOUTASTOURSκαι να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος ? Πρόεδρος                                                                                   

Στάμου Δήμητρα - Μέλος

Τσιούρη Ευθυμία- Μέλος

Κάλλος Δημήτριος - Μέλος

Ντόκος Κωνσταντίνος - Μέλος

Pin It