ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ)

Σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή κ. Ζαχαριά Παύλου, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Ιταλία (Ρώμη), όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 1/20-11-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο, για την παραπάνω εκδρομή, μετά από την από 20-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017, άρθρο 13), με την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Ζαχαριάς Παύλος, Διευθυντής, Πρόεδρος.
  2. Αργύρη Πολυξένη, συνοδός.
  3. Παπακώστας Αλέξανδρος, συνοδός.
  4. Νίκας Νικόλαος, Πρόεδρος του Συλλ. Γονέων & Κηδεμόνων του ΓΕΛ Παραμυθιάς, μέλος.
  5. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης: Τσελίκου Αλεξάνδρα, Πάσχου Σταματία, Τσίγγου Χάιδω.                

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην διαδικασία επιλογής τουριστικού γραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017 και κατέθεσε στην επιτροπή προς μελέτη τις παρακάτω σφραγισμένες προσφορές:

1. PAMVOTIS TRAVEL (Α.Π. 439/30-11-2018)

2. PAPADIMAS VACANCES (Α.Π. 440/30-11-2018)

3. KOTSIS TRAVEL SERVICES (Α.Π. 444/30-11-2018)

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα οι παραπάνω τρεις (03) κλειστές προσφορές προέβη στην αποσφράγιση τους και τις μελέτησε διεξοδικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το οικονομικό συμφέρον των μαθητών, την περιοχή των επιλογών διαμονής, την αξιοπιστία του πρακτορείου

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της πολυήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Ιταλία (Ρώμη) στο τουριστικό γραφείο PAMVOTIS TRAVEL, διότι ήταν η πλέον συμφέρουσα οικονομικά ως το προϊόν που προσέφερε και πλησιέστερη στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

              Ενστάσεις κατά της επιλογής του τουριστικού γραφείου μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (03) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος. 

              Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                        

                                                                    1. Αργύρη Πολυξένη

                                                                     2. Παπακώστας Αλέξανδρος

Ζαχαριάς Παύλος                                             3. Νίκας Νικόλαος

                                                                     4. Τσελίκου Αλεξάνδρα 

Pin It