2H ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΤΑΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΤΑΛΙΑ

Λόγω έλλειψης 3 κλειστών προσφορών επαναπροκηρύσσεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων στις 7,8, και 9 Φεβρουαρίου 2019. Πατήστε εδώ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς στη Βουλή των Ελλήνων»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 24 έως το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019. Οι προσφορές να κατατεθούν στον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς, σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1. Για τις μετακινήσεις - διαμονή:
- Αριθμός μαθητών: 46 σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια.

- Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (03), σε τρία μονόκλινα.

(Σημειώνεται ότι τα δωμάτια των εκπαιδευτικών θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο με αυτά των μαθητών για την καλύτερη επίβλεψή τους).

- Ξενοδοχείο 4 αστέρων (επίσημο χαρακτηρισμό ΕΟΤ) με πρωινό και γεύμα ή δείπνο τις δύο ημέρες, στο κέντρο της πόλης.

2.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής- ατυχήματος-νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης)
- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Το 20% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των όρων της προκήρυξης και θα αποδοθεί με την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των εκπαιδευτικών επισκέψεων που έχουν καθοριστεί το λεωφορείο θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των υπευθύνων της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Σημειώνεται τέλος ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ζαχαριάς Παύλος

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάντε κλικ ΕΔΩ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ)

Σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή κ. Ζαχαριά Παύλου, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Ιταλία (Ρώμη), όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 1/20-11-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο, για την παραπάνω εκδρομή, μετά από την από 20-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017, άρθρο 13), με την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Ζαχαριάς Παύλος, Διευθυντής, Πρόεδρος.
  2. Αργύρη Πολυξένη, συνοδός.
  3. Παπακώστας Αλέξανδρος, συνοδός.
  4. Νίκας Νικόλαος, Πρόεδρος του Συλλ. Γονέων & Κηδεμόνων του ΓΕΛ Παραμυθιάς, μέλος.
  5. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης: Τσελίκου Αλεξάνδρα, Πάσχου Σταματία, Τσίγγου Χάιδω.                

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην διαδικασία επιλογής τουριστικού γραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017 και κατέθεσε στην επιτροπή προς μελέτη τις παρακάτω σφραγισμένες προσφορές:

1. PAMVOTIS TRAVEL (Α.Π. 439/30-11-2018)

2. PAPADIMAS VACANCES (Α.Π. 440/30-11-2018)

3. KOTSIS TRAVEL SERVICES (Α.Π. 444/30-11-2018)

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα οι παραπάνω τρεις (03) κλειστές προσφορές προέβη στην αποσφράγιση τους και τις μελέτησε διεξοδικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το οικονομικό συμφέρον των μαθητών, την περιοχή των επιλογών διαμονής, την αξιοπιστία του πρακτορείου

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της πολυήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Ιταλία (Ρώμη) στο τουριστικό γραφείο PAMVOTIS TRAVEL, διότι ήταν η πλέον συμφέρουσα οικονομικά ως το προϊόν που προσέφερε και πλησιέστερη στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

              Ενστάσεις κατά της επιλογής του τουριστικού γραφείου μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (03) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος. 

              Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                        

                                                                    1. Αργύρη Πολυξένη

                                                                     2. Παπακώστας Αλέξανδρος

Ζαχαριάς Παύλος                                             3. Νίκας Νικόλαος

                                                                     4. Τσελίκου Αλεξάνδρα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Παραμυθιά Θεσπρωτίας                  

Τ.Κ.: 46200    

Πληροφορίες: κ. Κοντός Δημήτριος     

Τηλ. - Fax: 26660-22277

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ημερομηνία: 27-11-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 24 έως το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019. Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1. Για τις μετακινήσεις - διαμονή:
- Αριθμός μαθητών: 36 σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια.

- Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3,   σε τρία μονόκλινα.

(Σημειώνεται ότι τα δωμάτια των εκπαιδευτικών θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο με αυτά των μαθητών για την καλύτερη επίβλεψή τους).

- Ξενοδοχείο 4 αστέρων (επίσημο χαρακτηρισμό ΕΟΤ) με  πρωινό τις δύο ημέρες. Θα θέλαμε να μας δώσετε και εναλλακτική τιμή με 1 γεύμα ανά ημέρα.

2.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής- ατυχήματος-νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης)
- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Το 20% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των όρων της προκήρυξης και θα αποδοθεί με την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των εκπαιδευτικών επισκέψεων που έχουν καθοριστεί το λεωφορείο θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των υπευθύνων της εκδρομής καθόλη τη διάρκειά της.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Σημειώνεται τέλος ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κοντός Δημήτριος

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜ/ΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στην Αθήνα

Αξιολόγηση Προσφοράς 5ήμερης 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ημερήσιας εκδρομής