ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Pin It