Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί, φίλοι μαθητές καλημέρα.

Τις τελευταίες ώρες έχει εμφανιστεί το φαινόμενο να διακινούνται με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τους χρήστες του ΠΣΔ μολυσμένα μηνύματα με επικίνδυνα συνημμένα αρχεία.

Προσοχή: Τα μηνύματα αυτά δεν πρέπει να τα ανοίγετε αλλά να τα διαγράφετε αμέσως.

Δ ΦΑΣΗ_Ανακοίν Τοποθ σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 20-21 

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Γ' ΦΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γ' ΦΑΣΗ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

 

Διευθυντής ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Κοτσίνας Κ. Γεώργιος,
MSc, Φυσικός
Τηλ:26650 24562

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τηλ.: 2665023777
 Κιτσάτης Κωνσταντίνος ΠΕ11, Παπαδόπουλος Δημήτριος ΠΕ88.01, Ριγανάς Κωνσταντίνος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων


Αρμοδιότητες:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου, αρχείου και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων  που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων

ζ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία)

 

 

Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Τηλ.: 2665028846

Βρύση Ευθαλία ΠΕ05,  Θεοχάρης Νικόλαος ΠΕ Πληροφορικής , Καυκά Αγγελική ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Καίσαρη Μαρία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 

Αρμοδιότητες:

α) τη χορήγηση Μ.Κ.

β) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας

δ) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών

ε) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών

η) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,

θ) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα,

ι) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,

ια) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014

 

 

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ.: 2665024843

Γρηγορίου Σπυρίδωνας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, Σακαρέλη Ελπινίκη ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού

 

Αρμοδιότητες:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών 

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών

 δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

ζ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές

ι) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ια) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης

ιβ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ

ιγ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

 

 

 

Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τηλ: 2665029159, 2665029461,

Διαμαντής Σταύρος ΠΕ86, Μητσέλος Σπυρίδων ΠΕ02, Τρίχα Καλλιόπη ΠΕ81

 

Αρμοδιότητες:

α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης

β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,

δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,

ε) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,

ζ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,

η) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων

 

 

 

Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλ.: 2665028847

Πασχοδήμας Γεώργιος ΠΕ11

 

Αρμοδιότητες:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών

 β) ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας

γ) θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα

ε) θέματα ειδικής αγωγής

στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας

ζ) την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες

θ) ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

ιβ) θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών

ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),

ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

ιγ) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

 

 

 

Ε.Κ.Φ.Ε

Νούσης Βασίλειος ΠΕ04.01

 

Αρμοδιότητες:

Έρευνα και η τεχνική και οργανωτική υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων καθώς και η παροχή συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της διεύθυνσης εκπαίδευσης τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει.

 

 

 

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Τηλ.: 2665029461

Αντωνάκης Θωμάς ΠΕ11

 

Αρμοδιότητες:

Υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

 

 

 

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τηλ.: 2665029461

Τζόκας Σπυρίδωνας ΠΕ86

 

Αρμοδιότητες:

Ενημέρωση των σχολείων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των σχετικών προγράμματα των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την καλύτερη εφαρμογή τους και ενημέρωση για την ποιότητά τους.

 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/pekesipeir/syntonistes/

 

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικών διαδικτυακών σεμιναρίων για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής, που υπηρετούν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση των Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου το σχ. έτος 2020 – 2021.Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα WebEx, που ενεργοποιείται με τον λογαριασμό των εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

κλ. ΠΕ91_Πρόσκληση σε διαδικτυακά σεμινάρια_10_2020.docx

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προκειμένου να οριστούν ως  Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ.pdf

Γ_ΦΑΣΗ_ΣΧΕΔΙΟ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΠΔΕ_071020_6ΠΦΙ46ΜΤΛΗ-ΓΦΩ.pdf

Παρακαλούμε τους προσληφθέντες/είσες Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και να την αποστείλουν στο email της ΔΔΕ Θεσπρωτίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως και την Τετάρτη 07/10/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. .

ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δήλωση Προτιμήσεων για Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπ/κων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΔΟΑΤΑΠ_130535Ε2_29-09-2020.pdf

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΟΡΘΟ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 2020

Οργανικά κενά_υπεραριθμίες_2020

ΘΕΤΙΚΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2020

2020-09-22 126181_Ε1 Πρόσκληση 3μηνων συμβάσεων Covid19 ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τροποποίηση_Ακύρωση Τοποθέτησεων Εκπ_κων ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-9-20

Γ ΦΑΣΗ_Ανακοίν Τοποθ σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 20-21

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΨΘΨΑ46ΜΤΛΗ-ΖΘΧ.pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ_ΕΚΠΚΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΘΜΙΑΣ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.docx

Υποκατηγορίες