Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της Ένταξης  των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνομάθειας ή/και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ πρόσφυγες/μετανάστες), καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη.

Για την αφίσα πατήστε εδώ.

Για την πλήρωση με επιλογή εξήντα τριών (63) θέσεων Διευθυντών και εξήντα (60) θέσεων Υποδιευθυντών με τριετή θητεία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη έως τις 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.


Πρόσκληση_ΣΔΕ

Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης και στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ, με στόχο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης απασχολούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης ή στελεχώνουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , νοσηλευτές για τους μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τη διάγνωση και αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και ειδικό βοηθητικό προσωπικό για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Για την αφίσα πατήστε εδώ.

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.

Για την αφίσα πατήστε εδώ.

Ανακοινώνονται παρακάτω τροποποιήσεις για τις 4581/8-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΧΘ46ΝΚΠΔ-ΒΘΡ) και 200/12-1-2024 (ΑΔΑ: 928Φ46ΝΚΠΔ-3ΛΖ), αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αντίστοιχα σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας στο πλαίσιο των πράξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τροποποίηση_Ψ5ΡΡ46ΝΚΠΔ-47Μ

Τροποποίηση_ΨΓ7Ω46ΝΚΠΔ-Χ8Β

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων «Εποπτών» και «Εισηγητών/Αξιολογητών.


Διαβίβαση_ΥΠΑΙΘΑ

Δελτίο_τύπου_ΙΕΠ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, από 27.05.2024 (ώρα 13.00μ.μ.) έως και 10.06.2024 (ώρα 15.00μ.μ.), ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr.

Πρόσκληση_Γενική_Διεύθυνση_Σπουδών

Προθεσμία Υποβολής: από 16.05.24 έως και Πέμπτη 23.05.24

Τρόπος Υποβολής:

1. Αρχικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr.

2. Και στη συνέχεια ταχυδρομικά αποστέλλεται Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) σε διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.

Για επιπλέον πληροφορίες από την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

θερινό σχολείο φυσικών επιστημών διόρθωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών, κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση_κλάδου_ΠΕ78

Ανακοινώνονται παρακάτω οι οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (από μετάθεση, βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση, διάθεση του ΠΥΣΔΕ) της ΔΔΕ Θεσπρωτίας και τα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.


Τοποθετήσεις_οργανικά_2024-2025

Εναπομείναντα_κενά_2024-2025_ανακοινοποίηση

Αίτηση_τοποθέτησης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

 

Για το δελτίο τύπου, πατήστε εδώ.

Ο Διευθυντής, οι υπάλληλοι της Β/θμιας Εκ/σης Θεσπρωτίας και όλοι οι εκπαιδευτικοί αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον μαθητή της Β’ Λυκείου του ΓΕΛ Φιλιατών, που έφυγε τόσο νέος και απρόσμενα την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς και στους συμμαθητές του για τον τόσο άδικο και πρόωρο χαμό του.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι κλειστή λόγω της αργίας της εορτής του Πολιούχου της Θεσπρωτίας Αγίου Δονάτου.

 

 

 

 

Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Δικαιώματα στη Γλώσσα μας» από τον φορέα «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» για το σχολικό έτος 2023-2024.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες να επικοινωνούν με τον φορέα υλοποίησής του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Έγκριση_προγράμματος

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί επιπλέον τους/τις ενδιαφερόμενους/ες κλάδου ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών), που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Χημικού στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29-4- 2024 έως και 9-5-2024 και ώρα 15:00.

Συμπληρωματική_για_απόσπαση_σε_Ε.Σ.

Φύλλο_Μητρώου

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα Προώθησης Υγιεινής Διατροφής Και Ευεξίας Στην Παιδική Και Εφηβική Ηλικία», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025.

Υγιεινή_διατροφή_και_ευεξία

Απολογισμός_Προγραμμάτων_Φορέων

Συντονιστές_2023-2024

Υποκατηγορίες