Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-
Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Παράρτημα_ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕ23-ΠΕ30

Pin It