Για την τροποποίηση της αριθμ. Φ.16.1/6539/22-11-2023 (ΑΔΑ: 6Γ2Ξ46ΝΚΠΔ-1ΔΞ) Απόφασης, όσο αφορά τις ώρες τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, πατήστε εδώ.

 

Pin It