ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 1/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Χίσσας Ευάγγελος, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Νικολάου Σπύρος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Σάρρας Σωτήριος, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Ζιάκας Φίλιππος, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 5. Σπυρίδης Σωτήριος, Εκπρόσωπος Μαθητών Β? Τάξης? Μέλος
 6. Κόκορης Βασίλειος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ? Τάξης? Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours

β) Boutas Tours

γ) Kotsis Travel

 1. Προχώρησε
  • Στηναποσφράγιση των προσφορών
  • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή ?Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 2. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή ανά μαθητή  4 ?

β) Boutas Tours :    Τιμή ανά μαθητή 4,5 ?

γ) Kotsis Travel:      Τιμή ανά μαθητή 5,5 ?

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 19/12/2014 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο          Nikolaou Tours ομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Χίσσας Ευάγγελος

Τα μέλη

 1. Νικολάου Σπύρος
 2. Σάρρας Σωτήριος
 3. Ζιάκας Φίλιππος
 4. Σπυρίδης Σωτήριος
 5. Κόκορης Βασίλειος

Pin It